Gadaa Bank Written exam Candidates Part II

Thank you for your application for the positions of Management Trainee, IT Trainee and Trainee Banker at Gadaa Bank. Shortlisting of applicants as per the job requirement has been finalized and candidate your name is listed hereunder,

Gita hojii Management Trainee, IT Trainee fi Trainee Banker beeksisa qacarrii bahe irratti dorgomuuf gara Baankii Gadaatti iyyattanii, akkaataa ulaagaa beeksisichaatiin ragaa umurii ibsu kan hin qabne calalliin ala gochuu keenya ni yaadatama.

Haa tahu malee, caarraa qormaata barreeffamaa hirmaachuun yoo caarraa afgaaffiif dhiyaachuu  argattan ragaa umurii ibsu akka dhiheeffattaniif waan murtaa’eef, namoonni maqaan keessan heerame, dorgomtoonni Trainee Banker fi IT Trainee magaalaa Finfinnee bakki argama isaa deemsa Piyaasaa irraa gara lagahaar, Immigireeshinii Itiyoophiyaa fuuldura irratti kan argamu Mana baruumsaa sadarkaa lammaffaa Tikur Ambessa fi dorgomtoonni Management Trainee mana barumsaa sadarkaa jalqabaa ‘Edget behibret’ kan naannoo gara baha ‘Addis Ababa University School of Commerce’ tti argamu yookiin waajira Muummee Awash Baankii ykn  Ras Hotel cinatti argamutti, qormaata barreeffama gaafa guyyaa sambata xiqqaa Guraandhala 16 bara 2016 ALI tti sa’aa 2:00tti waan kennamuuf, kana beektanii akka argamtanii qormaata fudhattan affeerramtanii jirtu. 

HUB:

 • Waraqaa eenyummeessaa dhuunfaa qabattanii akka dhiyaattan
 • Bilbila gosa kamiyyuu qabatamee daree qormaataa galuun dhorkaadha. Namni bilbila qabatee daree qormaatatti argame qormaata irraa hin taa’u.

Gadaa Bank is an inclusive private commercial bank to be established for Ethiopia Economic Development and beyond.

The interested applicants can apply online through the official career page of Gadaa Bank before the closing date of application. For more information please read the full article.

Quick Details about Gadaa Bank

 • Organization:Gadaa Bank
 • Commonly Known as: Gadaa Bank
 • Formerly Known as: Gadaa Bank
 • Organization Type: Financial services
 • Number of employees: 10,000+
 • Headquarters:Addis Ababa, Ethiopia
 • Official Website: www.gadaabank.com.et

Join Our Telegram if You not Joined it Already

Join us on Telegram: https://t.me/ethioworks1

Stay in Touch & Follow us on our Social Media Platforms to Get Latest Updates for Latest Opportunities. Facebook Page

The interested applicants can apply before the closing date of application. For more information please read the full article.

NB: Whenever you are looking for job in Ethiopia, just remember www.ethioworks.com We hope that ethioworks.com will help you find your dream job quickly and easily.

Gadaa Bank

 

Gita hojii Management Trainee, IT Trainee fi Trainee Banker beeksisa qacarrii bahe irratti dorgomuuf gara Baankii Gadaatti iyyattanii, akkaataa ulaagaa beeksisichaatiin ragaa umurii ibsu kan hin qabne calalliin ala gochuu keenya ni yaadatama. Haa tahu malee, caarraa qormaata barreeffamaa hirmaachuun yoo caarraa afgaaffiif dhiyaachuu  argattan ragaa umurii ibsu akka dhiheeffattaniif waan murtaa’eef, namoonni maqaan keessan heerame, dorgomtoonni Trainee Banker fi IT Trainee magaalaa Finfinnee bakki argama isaa deemsa Piyaasaa irraa gara lagahaar, Immigireeshinii Itiyoophiyaa fuuldura irratti kan argamu Mana baruumsaa sadarkaa lammaffaa Tikur Ambessa fi dorgomtoonni Management Trainee mana barumsaa sadarkaa jalqabaa ‘Edget behibret’ kan naannoo gara baha ‘Addis Ababa University School of Commerce’ tti argamu yookiin waajira Muummee Awash Baankii ykn  Ras Hotel cinatti argamutti, qormaata barreeffama gaafa guyyaa sambata xiqqaa Guraandhala 16 bara 2016 ALI tti sa’aa 2:00tti waan kennamuuf, kana beektanii akka argamtanii qormaata fudhattan affeerramtanii jirtu. 

HUB:

 • Waraqaa eenyummeessaa dhuunfaa qabattanii akka dhiyaattan
 • Bilbila gosa kamiyyuu qabatamee daree qormaataa galuun dhorkaadha. Namni bilbila qabatee daree qormaatatti argame qormaata irraa hin taa’u.

Click On Below Link To See Full Information

 

Written exam Candidates Management Trainee, IT Trainee and Trainee Banker Written exam Candidates Part II

 

Downloads Your Name From below Link:   https://ethioworks.com/wp-content/uploads/2023/08/Written-exam-Candidates-Part-II.pdf

 

Join Our Telegram if You not Joined it Already

Join us on Telegram: https://t.me/ethioworks1

Stay in Touch & Follow us on our Social Media Platforms to Get Latest Updates for Latest Opportunities. Facebook Page

The interested applicants can apply before the closing date of application. For more information please read the full article.

NB: Whenever you are looking for job in Ethiopia, just remember www.ethioworks.com We hope that ethioworks.com will help you find your dream job quickly and easily.

 

 

Leave a Comment